• Home
 • Aktualności

„Kurierzy Tatrzańscy. Bohaterowie wojennych szlaków” – konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Kurierzy Tatrzańscy – Bohaterowie wojennych szlaków” organizowanego przez Muzeum Tatrzańskie wspólnie z TIS „Kurierzy Tatrzańscy”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację historii. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem są Kurierzy Tatrzańscy. Uczestnicy konkursu mają za zadnie przedstawienie wybranej przez siebie historii, postaci bądź wydarzeń rozegranych w przeszłości, a dziejących się w okresie II wojny światowej, nierozerwalnie związanych z postaciami Kurierów Tatrzańskich.

Termin nadsyłania prac: 31 października 2023

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród: 10 listopada 2023

Koniecznie pamiętajcie o podpisaniu wszystkich zgód i oświadczeń!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KURIERZY TATRZAŃSCY. BOHATEROWIE WOJENNYCH SZLAKÓW”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem są Kurierzy Tatrzańscy. Uczestnicy konkursu mają za zadnie przedstawienie wybranej przez siebie historii, postaci bądź wydarzeń rozegranych w przeszłości, a dziejących się w okresie II wojny światowej, nierozerwalnie
związanych z postaciami Kurierów Tatrzańskich.

 1. Organizatorzy:
 • Organizator: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy.
 1. Cele Konkursu:
  ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie własnych dzieł,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych,
  • budowanie postawy obywatelskiej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz tradycji własnego regionu/narodu
  • samodzielne poszukiwanie wiadomości związanych z tematyką konkursu,
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat historii II wojny światowej na    Podtatrzu.
 • 2. Zasady konkursu i przyznawania nagród:
  format pracy A3 lub A4,
  dowolna technika plastyczna (np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa)
 •  każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie  wykonana pracę  wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych  konkursów,
  • prace muszą być wykonywane samodzielnie,
  • praca musi posiadać podtytuł nieodbiegający od tematu konkursu,
  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich,
  • konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: przedszkole: kategoria I; szkoła podstawowa klasy 1-3: kategoria II; klasy 4-6: kategoria III; klasy 7-8: kategoria IV; szkoła średnia: kategoria V.
  • Jury może wprowadzić zmiany w kategoriach wiekowych w zależności od ilości zgłoszonych prac,
  • w przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego nagrodzenia prac w innych kategoriach,
  • w przypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu,
  • prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom,
  • do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane, wykonane osobiście przez autora,
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konkursu oraz prawo zmiany terminu konkursu,
  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w przypadkach wskazanych w informacji o odwołaniu konkursu.
  • Organizator konkursu zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu,
  • ogłoszenie wyników, prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 10.11.2023 r. w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10 w Zakopanem.
 • 3. Założenia organizacyjne:
  • Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg powyższego   wzoru: imię, nazwisko oraz klasa do której uczęszcza autor; wiek; nazwa placówki edukacyjnej, adres, numer telefon; imię, nazwisko opiekuna, numer telefonu; Każda jednostka, która zgłasza pracę więcej niż jednego uczestnika, załącza do składanych prac listę osób biorących udział w konkursie, z podziałem na wiek i klasę.
 • Prace należy składać do dnia 31.10.2023 r. w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, z dopiskiem:
  „Kurierzy-Tatrzańscy-konkurs”
  • Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane wszystkie poniższe zgody i oświadczenia. Brak oświadczeń i zgód dyskwalifikuje prace w udziale w  konkursie. Prace dostarczone lub nadesłanie po terminie oraz nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
  • Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu i jednocześnie wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Tatrzańskiego
 • Organizator zapewnia laureatom nagrody.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ LEKCJI HISTORII.

Regulamin w wersji PDF oraz niezbędne zgody i oświadczenia do pobrania poniżej:

Regulamin konkursu

Zgody i oświadczenia 

Tekst konkursowy