„KURIERZY TATRZAŃSCY FARBĄ I KREDKĄ”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzież do udziału w konkursie plastycznym „KURIERZY TATRZAŃSCY FARBĄ I KREDKĄ”

Koniecznie pamiętajcie o podpisaniu wszystkich zgód i oświadczeń.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KURIERZY TATRZAŃSCY FARBĄ I KREDKĄ”
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem są Kurierzy Tatrzańscy.
Uczestnicy konkursu mają za zadnie przedstawienie wybranej przez siebie historii, postaci bądź
wydarzeń rozegranych w przeszłości, a dziejących się w okresie II wojny światowej, nierozerwalnie
związanych z postaciami Kurierów Tatrzańskich.

I. Organizatorzy:
• Organizator: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Towarzystwo
Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy.

II. Cele Konkursu:
• ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie
własnych dzieł,
• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych,
• budowanie postawy obywatelskiej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz tradycji własnego
regionu/narodu,
• samodzielne poszukiwanie wiadomości związanych z tematyką konkursu,
• rozpowszechnianie wiedzy na temat historii II wojny światowej na Podtatrzu.

III. Zasady konkursu i przyznawania nagród:
• format pracy A3 lub A4,
• dowolna technika plastyczna (np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa),
• każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonana pracę wcześniej nie
publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów,
• prace muszą być wykonywane samodzielnie,
• praca musi posiadać podtytuł nieodbiegający od tematu konkursu,
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat z przedszkoli, szkół
podstawowych i szkół średnich,
• konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
przedszkole: kategoria I; szkoła podstawowa klasy 1-3: kategoria II; klasy 4-6: kategoria III; klasy
7-8: kategoria IV; szkoła średnia: kategoria V.
• Jury może wprowadzić zmiany w kategoriach wiekowych w zależności od ilości zgłoszonych prac,
• w przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość
dodatkowego nagrodzenia prac w innych kategoriach,
• w przypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie możliwość
nierozstrzygania konkursu,
• prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom,
• do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw
autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane, wykonane osobiście przez autora,
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konkursu oraz
prawo zmiany terminu konkursu,
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadkach wskazanych
w informacji o odwołaniu konkursu.
• Organizator konkursu zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu,
• ogłoszenie wyników, prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 10.11.2022 r. w gmachu
głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10 w Zakopanem.

IV. Założenia organizacyjne:
• Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
imię, nazwisko oraz klasa do której uczęszcza autor;
wiek;
nazwa placówki edukacyjnej, adres, numer telefon;
imię, nazwisko opiekuna, numer telefonu;
Każda jednostka, która zgłasza pracę więcej niż jednego uczestnika, załącza do składanych prac
listę osób biorących udział w konkursie, z podziałem na wiek
i klasę.
• Prace należy składać do dnia 07.11.2022 r. w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Droga na
Koziniec 8, 34-500 Zakopane, z dopiskiem: „Kurierzy Tatrzańscy – konkurs”.
• Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane wszystkie poniższe zgody i oświadczenia. Brak
oświadczeń i zgód dyskwalifikuje prace w udziale w konkursie.
• Prace dostarczone lub nadesłanie po terminie oraz nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą
podlegały ocenie konkursowej.
• Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
Konkursu i jednocześnie wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom.
Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich
praw majątkowych na Organizatora.
• Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie
i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu, podanych przez
nich danych osobowych do celów związanych z niniejszym Konkursem – zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Tatrzańskiego

• Organizator zapewnia laureatom nagrody.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ LEKCJI HISTORII.